ADDICTA: The Turkish Journal on Addictions
Research Article

The Relationship between Smoking Cessation Fatigue and Nicotine Dependence Severity

1.

Department of Family Medicine, University of Health Sciences Gaziosmanpaşa Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Addicta 2019; 6: Supplement 157-167
DOI: 10.5152/addicta.2020.19120
Read: 721 Downloads: 626 Published: 14 April 2020

This study assessed the relationship between cessation fatigue and nicotine dependence level (NDL) by predicting cessation success using a standardized scale. Cessation fatigue was measured by the Turkish version of the Cessation Fatigue Scale (CFS), which includes emotional exhaustion (EA), pessimism (P), and devaluation (D) as subscales. Nicotine dependence was assessed using the Fagerstrom Test for nicotine dependence (FTND). The prospective study was planned to take place at the Family Medicine outpatient clinics of a tertiary hospital in February and May 2019. Out of 313 individuals (median age= 40 years; SD= 22.63; 40.3% females), 32.3% had a high nicotine dependence level. No relationship between cessation fatigue and NDL was detected by CFS. Women had greater EA scores than men, whereas men had greater P and D scores. The EA score was higher among patients unable to quit, while P score was higher in among patients who quit successfully. A cut-off value was detected (≥10 points) for the pessimism subscale. Lastly, although the reliability of the CFS scale was high (Cronbach’s alfa value=0.76), the CFS could not predict cessation success significantly. However, the CFS did demonstrate successful patients have lower initial fatigue scores. 

 


 

Sigara Bırakma Yorgunluğu ile Nikotin Bağımlılığı Şiddeti Arasındaki İlişki

 

Bu çalışma, sigara bırakma yorgunluğu ve nikotin bağımlılığı düzeyi (NBD) arasındaki ilişkiyi standart bir ölçek ile bırakma başarısını tahmin  ederek değerlendirmiştir. Bırakma yorgunluğu, duygusal tükenme (DT), karamsarlık (K) ve değersizleşme (D) alt ölçeklerini içeren Bırakma Yorgunluk Ölçeği'nin (BYÖ) Türkçe versiyonu ile ölçüldü. Nikotin bağımlılığı, Fagerstrom Nikotin Bağımlılık Testi (FNBT) kullanılarak değerlendiridi. Prospektif tip çalışmanın Şubat ve Mayıs 2019'da üçüncü basamak bir hastanenin Aile Hekimliği polikliniklerinde yapılması planlandı. 313 kişiden (ortanca yaş=40 yıl; SD=22,63; % 40,3 kadın) % 32,3'ü yüksek düzey nikotin bağımlıydı. Bırakma yorgunluğu ile NBD arasında BYÖ sonuçlarına göre anlamlı bir ilişki saptanmadı. Kadınlar erkeklerden daha yüksek DT skorlarına sahipken, erkekler daha yüksek K ve D skorlarına sahipti. DT skoru bırakamayan hastalarda daha yüksek iken, K skoru başarıyla bırakan hastalarda daha yüksekti. Karamsarlık alt ölçeği için bir kesme değeri (≥10 puan) saptandı. Son olarak, BYÖ ölçeğinin güvenilirliği yüksek olmasına rağmen (Cronbach’ın alfa değeri = 0,76) BYÖ sigara bırakma başarısını tahmin edememiştir. Bununla birlikte, BYÖ başarılı hastaların başlangıçtaki yorgunluk skorlarının daha düşük olduğunu göstermiştir.

 

To cite this article: Başpınar, M. M., & Basat, O. (2019). The relationship between smoking cessation fatigue and nicotine dependence severity. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 6(4), 157-167.

Files
ISSN 2148-7286 EISSN 2149-1305