ADDICTA: The Turkish Journal on Addictions
Research Article

Cigarette Smoking and Determination of Nicotine Dependence Levels in University Students

1.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

2.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri-Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü, Samsun, Türkiye

3.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Addicta 2019; 6: Supplement 168-181
DOI: 10.5152/addicta.2020.19134
Read: 1400 Downloads: 1141 Published: 14 April 2020

Early diagnosis and treatment of smoking addiction is considered to be one of the most cost-effective prevention methods. The aim of this study is to determine nicotine dependence levels and some related features in university students. The target population of this descriptive study consists of 30147 students studying at a public university. In the sample calculation, it was determined that at least 453 people should be reached. Volunteer students who smoke regularly were included in the study. A 17-item questionnaire developed by the researchers and the Fagerström Test for Nicotine Dependence Score were administered to the participants. SPSS program was used for statistical analysis of the survey data. Descriptive and statistical significance tests were performed. Statistical significance level was accepted as p<0.05 for all tests. The mean age of the participants was 21.0 ± 2.9 years and 58.2% is female. On average, they smoke 15 (10-20) cigarettes a day. The father of 54.3% and close friends of 62.3% were smokers. The frequency of students who want to quit smoking was 19.5%. The frequency of those who tried to quit at least once was 52.8% and  attempts to quit smoking were 2 (1-3)  times. According to nicotine dependence test, 31.4% was moderate and 13.4% was highly dependent. In high addicts, the father and close friends of them had higher smoking rates (p <0.05). It was determined that high addicts have more unsuccessful smoking cessation attempts (3 [2-3] times)  (p=0.01). As a result, it is necessary to increase the willingness and efforts of university students to quit smoking before the level of dependence increases and health problems occur. In order to keep young people away from negative environments which encourage smoking; it is recommended that the support they need should be provided by their families, peers and university community.

 


 

Üniversite Öğrencilerinde Sigara Kullanımı ve Nikotin Bağımlılık Düzeylerinin Belirlenmesi

 

Sigara bağımlılığının erken tanınması ve tedavisinin başlanması maliyet-etkinliği en yüksek korunma yöntemlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Çalışmanın amacı üniversite öğrencilerde nikotin bağımlılık düzeylerinin ve ilişkili bazı özelliklerinin belirlenmesidir. Bu tanımlayıcı çalışmanın evrenini bir kamu üniversitesinde öğrenim gören 30147 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklem hesaplamasında en az 453 kişiye ulaşılması gerektiği belirlenmiştir. Çalışmaya düzenli sigara içen gönüllü öğrenciler kabul edilmiştir.  Katılımcılara araştırmacılar tarafından geliştirilen 17 soruluk bir anket formu ve Fagerström Nikotin Bağımlılığı Ölçeği uygulanmıştır. Anket verilerinin istatistiksel analizlerinde SPSS programı kullanılmıştır. Tanımlayıcı istatistikler ve önemlilik testleri yapılarak, tüm testler için istatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir. Katılımcıların yaş ortalaması 21,0±2,9 yıldır ve %58,2’si kadındır. Günde 15 (10-20) dal sigara içmektedirler ve %54,3’ünün babası ve %62,3’ünün yakın arkadaşı sigara içicisidir. Sigarayı bırakmak isteyenlerin sıklığı %19,5’dir. En az bir kez sigarayı bırakmayı deneyenlerin sıklığı %52,8 olup, 2 (1-3) kez sigara bırakma denemesi yapmışlardır. Nikotin bağımlılık testine göre %31,4’ü orta ve %13,4’ü ise yüksek düzeyde bağımlıdır. Yüksek bağımlılarda babanın ve yakın arkadaşının sigara içiciliği daha yüksektir (p<0,05). Yüksek bağımlıların başarısız sigara bırakma denemelerinin daha çok (3[2-3] kez) olduğu belirlenmiştir (p:0,01). Sonuç olarak bağımlılık düzeyi artmadan ve sağlık sorunları ortaya çıkmadan, üniversiteli gençlerin sigarayı bırakmak konusunda istek ve gayretlerini artırmak gereklidir. Gençleri sigara içmeye teşvik eden olumsuz ortamlardan uzaklaştırmak için; aileleri, akranları ve üniversite çevresi tarafından ihtiyaç duyulan desteğin sağlanması önerilmektedir.

 

To cite this article: Terzi, Ö., Kumcağız, H., Terzi, M., & Dündar, C. (2019). Üniversite öğrencilerinde sigara kullanımı ve nikotin bağımlılık düzeylerinin belirlenmesi. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 6(4), 168-181.

Files
ISSN 2148-7286 EISSN 2149-1305