ADDICTA: The Turkish Journal on Addictions
Research Article

Frequency of Tobacco Use in Obese Patients and Wrong Perception That is Thought Right: Quitting Smoking Adds Weight!

1.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye

Addicta 2019; 6: Supplement 328-334
DOI: 10.5152/addicta.2020.19107
Read: 949 Downloads: 999 Published: 14 April 2020

The major reason why obese or slightly overweight individuals continue smoking is the belief that weight gain will increase after quitting smoking. The aim of this study was to analyze the prevalence of tobacco use in patients admitted to our Obesity Outpatient Clinic and the obstacles to quitting tobacco products. Of the 617 patients admitted to the Obesity Outpatient Clinic of our hospital between January 12 and October 1, 2019, 100 patients who accepted to participate were included in our study. Data were obtained from the patients through a prepared sociodemographic data form, the Fagerstrom tolerance questionnaire and an obesity evaluation form using the survey method. Of the patients, 48 (48%) were between the ages of 18-40, 44 (44%) were between the ages of 40-65, and 8 (8%) were over the age of 65. Of the patients, 77 (77%) were female, while 23 (23%) were male. Of the patients, 28 (28%) stated they had never smoked before, while 23 (23%) stated they previously smoked and quit, and 49 (49%) stated that they regularlu use tobacco products. When distributed by gender, 48% of males (n: 11) and 47% of females (n: 38) were smoking. When the patients who tried to quit smoking but failed were questioned about the reason of starting smoking again (they were allowed to state more than one reason), it was found that obesity-related concerns (100%) such as fear of gaining weight, starting weight gain and increased appetite were the most important cause. Especially the fact that the rate of smoking among obese women is 3 times higher than in women smoking across our country suggests that the smoking rate is high due to the fact that women care more about physical appearance and have a fear of gaining weight.  We think that the misperception that smoking will reduce obesity should absolutely be addressed and the most significant treatment that a physician could offer to obese patients who smoke would be correct this perception.

 


 

Obez Hastalarda Tütün Ürünleri Kullanım Sıklığı ve Doğru Sanılan Yanlış Algı: Sigarayı Bırakmak Kilo Aldırır!

 

Obez ya da hafif kilolu bireylerde sigara alışkanlığının sürdürülmesinin azımsanmayacak nedenlerinden en önemlisinin sigara bıraktıktan sonra kilo alımının artacağı inancıdır. Bu çalışmamızda Obezite polikliniğimize başvuran hastalarda tütün ürünü kullanımı sıklığı ve tütün ürünlerinin bırakılması önündeki engellerin irdelenmesi hedeflenmiştir. Hastanemiz obezite polikliniğine 12 Ocak ile 1 Ekim 2019 tarihlerinde başvuran toplam 617 hasta içinde çalışmaya katılmayı kabul eden 100 hasta çalışmaya dâhil edilmiştir. Hazırlanan sosyodemografik veri formu, Fagerstrom tolerans anketi ve obezite değerlendirme formu aracılığıyla hastalardan anket metoduyla bilgi elde edilmiştir. Hastaların 77’si (%77) kadın, 23’ü (%23) erkekti. Hastaların 28’i (%28) yaşamı boyunca sigara içmemiş, 23’ü (%23) daha önce içmiş bırakmış, 49’ü (%49) tütün ürünlerini düzenli kullandığını ifade etmiştir. Cinsiyete göre dağılım yapıldığında erkeklerin %48’i (n:11) kadınların %47’si (n:38) sigara kullanmaktaydı. Sigarayı bırakmayı denemiş ancak başarısız olmuş olanların yeniden başlama nedeni sorulduğunda (birden fazla neden ifade edilmesine olanak tanındı) kilo alma korkusu, kilo almaya başladığı, iştahının çok açıldığını gibi obezite nedenli kaygıların (%100) en önemli neden olduğu görülmüştür. Özellikle obez kadınlarda sigara içme oranının ülkemiz geneli sigara kullanan kadınlardan 3 kat daha fazla olması kadınların fiziksel görünümü daha çok önemsemesi ve kilo alma korkusu nedeniyle sigara içme oranının yüksek olduğunu düşündürtmektedir.  Sigara içmenin obeziteyi azaltacağı yanlış algısını mutlaka irdelemek ve bu algıyı düzeltmek hekimin sigara içen obez hastalara yapacağı en önemli tedavi olacağını düşünmekteyiz.

 

To cite this article: Araç, E. (2019). Obez hastalarda tütün ürünleri kullanım sıklığı ve doğru sanılan yanlış algı: Sigarayı bırakmak kilo aldırır! Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 6(4), 328-334.

Files
ISSN 2148-7286 EISSN 2149-1305