ADDICTA: The Turkish Journal on Addictions

Addicta: The Turkish Journal on Addictions
Psychosocial Rehabilitation

Article Submission Deadline:
October 31, 2022

Kültegin Ögel (Prof.), Moodist Psychiatry and Neurology Hospital, Turkey; Consultant, Green Crescent Counseling Centers

Published by the Turkish Green Crescent Society every four months, Addicta: The Turkish Journal on Addictions will address “Psychosocial Rehabilitation” in its 2022 special issue.

Addicta is a peer-reviewed scholarly journal that publishes studies on addictions. The journal serves as a platform for international and interdisciplinary unique scientific studies and the promotion of qualified discussions on the subject of addiction, and seeks to contribute to the development of addiction-related policies in Turkey. Published studies are expected to have technical adequacy and to make novel and authentic contributions to the discussions on addiction. The aim is thus to contribute to the establishment of knowledge from which individuals and/or institutions can benefit for their studies on addiction in Turkey.

Addicta contains original articles, experimental and clinical studies, policy analyses, case studies and book reviews in various fields, including health sciences, public health, criminology, forensic medicine, nursing, toxicology, psychiatry, sociology, psychology, psychology of religion, educational sciences, law, communication, philosophy, social services and other related fields.

Addiction is a relapsing disorder that thus requires long-term treatment. Psychosocial rehabilitation makes it possible for people who have developed impaired social functions due to addiction to gain the necessary skills for reintegration into society and begins after the early recovery period. It is one of the requirements of recovery through which people with addictions acquire individual and social skills after detoxification, and also contains elements in support of social integration. There are many interventions applied under the name of psychosocial rehabilitation. This special issue aims to compare the effectiveness of different practices, and to ensure the dissemination of psychosocial rehabilitation in accordance with scientific evidence.

Articles to be submitted for this special issue may include researches and book reviews on the following subjects and/or different themes, provided that they fall under the main theme of “Psychosocial Rehabilitation”:

•    Outpatient psychosocial rehabilitation
•    Inpatient psychosocial rehabilitation
•    Long-term psychosocial rehabilitation
•    Short-term psychosocial rehabilitation
•    Psychosocial rehabilitation of behavioral addictions
•    Pharmacological treatment in psychosocial rehabilitation
•    Gender differences in psychosocial rehabilitation
•    Psychosocial rehabilitation and the family
•    Psychosocial rehabilitation of children and adolescents

Addicta welcomes contributions from researchers engaged in humanities, social sciences and medicine, and articles written with an interdisciplinary perspective. The deadline for the submission of articles is October 31, 2022.

Authors are expected to send their articles through our online submission platform: please note that articles sent via mail or e-mail will not be considered.

Articles sent for publication in the journal should be prepared in accordance with the journal guidelines, which can be found at https://www.addicta.com.tr/en/instructions-to-authors-106.

We look forward to your participation in this special issue. You can contact Prof. Kültegin Ögel, our Guest Editor, at [email protected] with any questions, and Asst. Prof. Duygu Dinçer, Mental Health & Addictions Section Editor at Addicta, via [email protected] regarding the editorial process.

You can access the detailed information on the journal at http://addicta.com.tr.

Addicta: The Turkish Journal on Addictions
Psikososyal Rehabilitasyon

Son Yazı Gönderme Tarihi:
31 Ekim 2022

Kültegin Ögel (Prof. Dr.), Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi, Türkiye; Danışman, Yeşilay Danışmanlık Merkezleri

Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından dört ayda bir yayımlanan Addicta: The Turkish Journal on Addictions dergisinin 2022 yılı özel sayısının konusu “Psikososyal Rehabilitasyon” olacaktır.

Addicta, bağımlılık sorununu ele alan araştırmaları yayımlayan hakemli, akademik bir dergidir. Derginin amacı uluslararası ve disiplinler arası özgün, bilimsel çalışmalar için mecra olmak, bağımlılıkla ilgili nitelikli tartışmalar üretmek ve Türkiye’de bağımlılıkla ilgili politikaların şekillenmesine katkı sağlamaktır. Bu sebeple yayımlanacak çalışmalardan teknik yetkinliğin yanı sıra, bağımlılık tartışmalarına yeni ve özgün katkı sağlamaları da beklenmektedir. Böylelikle Türkiye’de bağımlılık alanında çalışma yapan kişilerin ve/veya kurumların yararlanacağı bir birikimin oluşmasına katkı sağlamak hedeflenmektedir.

Addicta’da sağlık bilimleri, halk sağlığı, kriminoloji, adli tıp, hemşirelik, toksikoloji, psikiyatri, sosyoloji, psikoloji, din psikolojisi, eğitim bilimleri, hukuk, iletişim, felsefe ve sosyal hizmetler alanlarından (bu alanların dışından da nitelikli) özgün araştırmalar, deneysel ve klinik çalışmalar, politika analizleri, vaka analizleri ve kitap değerlendirmeleri yayımlanmaktadır.

Bağımlılık tekrarlayan ve bu nedenle uzun süre tedavi gerektiren bir hastalıktır. Bağımlılık sonucu toplumsal işlevleri bozulan kişilerin tekrar toplum içinde var olabilmesi için gerekli becerileri kazanabilmesi psikososyal rehabilitasyon ile mümkün olmaktadır. Psikososyal rehabilitasyon, erken iyileşme döneminden sonraki aşamayı kapsamaktadır. Detoksifikasyon sonrası bağımlının bireysel ve toplumsal beceriler edinmesi için psikososyal rehabilitasyon, iyileşmenin gerekli şartlardan birisidir. Psikososyal rehabilitasyon, toplumsal entegrasyonu da içermektedir. Psikososyal rehabilitasyon adı altında çok sayıda müdahale uygulanmaktadır. Bu özel sayıda; farklı uygulamaları ve uygulamaların etkinliklerini karşılaştırmak, bilimsel kanıta uygun psikososyal rehabilitasyonun yaygınlaşmasını sağlamak amaçlanmıştır.

Özel sayıya gönderilecek yazılar, “Psikososyal Rehabilitasyon” ana başlığı kapsamında olmak koşulu ile aşağıdaki konuları ve/veya daha farklı temalar üzerine araştırmaları ve kitap incelemelerini içerebilir:

•    Ayakta psikososyal rehabilitasyon
•    Yatarak psikososyal rehabiltasyon 
•    Uzun süreli psikososyal rehabilitasyon 
•    Kısa süreli psikososyal rehabilitasyon 
•    Davranışsal bağımlılıkların psikososyal rehabilitasyonu 
•    Psikososyal rehabilitasyonda farmakolojik tedaviler 
•    Psikososyal rehabilitasyonda cinsiyet farklılıkları 
•    Psikososyal rehabilitasyon ve aile 
•    Çocuk ve ergenlerde psikososyal rehabilitasyon

Addicta olarak beşeri bilimler, sosyal bilimler ve tıp alanlarındaki araştırmacıların katkılarını ve disiplinler arası bakış açısıyla yazılmış makalelerini bekliyoruz. Yazıların gönderilmesi için son tarih 31 Ekim 2022’dir.

Yazarlardan makalelerini çevrimiçi servisimizi kullanarak göndermeleri beklenmektedir; posta veya eposta yoluyla gönderilen yazılar dikkate alınmayacaktır.

Bu dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazılar https://www.addicta.com.tr/en/instructions-toauthors-106 adresinde belirtilen, Addicta’nın yazım kurallarına uygun bir biçimde düzenlenmelidir.

Addicta için genel bir platform kurmayı hedefleyen bu çalışmanın bir parçası olmanızı bekliyoruz. Her türlü sorunuz için Misafir Editörümüz Prof. Dr. Kültegin Ögel ile [email protected] ve editöryal süreçlerin yürütülmesindeki yardımcı hizmetler konusunda dergimizin Mental Health & Addictions Alan Editörü Dr. Öğr. Üyesi Duygu Dinçer ile [email protected] adresleri üzerinden bağlantı kurabilirsiniz.

Dergi hakkında daha detaylı bilgiye http://addicta.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

ISSN 2148-7286 EISSN 2149-1305