ADDICTA: The Turkish Journal on Addictions
Research Article

Determination of Tobacco Use Levels Among Mental Health Hospital Employees and Their Opinions on the Smoke-Free Hospital Application: A Cross-Sectional Study

1.

Department of Health Management, University of Health Sciences School of Health Sciences, İstanbul, Turkey

2.

Department of Addiction and Fight Against Addiction, University of Health Sciences Erenköy Mental Health and Neurological Diseases Training and Research Hospital İstanbul, Turkey

Addicta 2019; 6: Supplement 194-206
DOI: 10.5152/addicta.2020.19053
Read: 317 Downloads: 288 Published: 14 April 2020

The use of tobacco and tobacco products is a crucial public health concern in Turkey and across the globe. The purpose of this study was to determine both the level and severity of tobacco use among staff at a Mental Health Hospital in Istanbul, and to determine their views on the concept of a “Smokeless Hospital.” The study group consisted of 330 hospital staff (F=208, M=122) aged 18–59 years. This cross-sectional and descriptive study made use of a three-part questionnaire that was prepared by the researchers. The first section was comprised of socio-demographic questions; the second questioned the opinions of the staff on the existence of a smoke-free air zone; the third carried out the Fagerström Nicotine Addiction Test (FNAT) to determine the addiction level of participants who smoked. Descriptive analysis of the demographic variables and a chi-square test were used to compare the data. The study found that the smoking rate among hospital staff was 33.3% (n=110), and identified a significant relationship between both smoking and gender and smoking and marital status. According to the FNAT examination of the addiction levels of smokers, 42.7% of those who smoked had a ‘very low level of addiction’. The study concluded that the relationship between smoking and thoughts about smoke-free air zone was significant: the majority of smokers (53.5%) thought that the smoke-free air zone should be ‘only indoors,’ where non-smokers (75.9%) felt it should be ‘both indoors and outdoors.’

 


 

Bir Ruh Sağlığı Hastanesi Çalışanlarının Tütün Kullanım Düzeylerinin Belirlenmesi ve Dumansız Hastane Uygulaması Hakkındaki Görüşleri: Kesitsel Çalışma

 

Tütün ve tütün ürünleri kullanımı, dünyada ve ülkemizde öncelikli halk sağlığı sorunları arasında yer almaktadır. Bu çalışmada, İstanbul İlinde bir Ruh Sağlığı Hastanesinde çalışan personellerin tütün kullanım düzeylerini ve şiddetini tespit etmek ve “Dumansız Hastane” konusunda görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, yaşları 18 ile 59 arasında değişmekte olan 330 hastane personeli (K=208, E=122) oluşturmaktadır. Kesitsel ve tanımlayıcı olan bu çalışmada araştırmacılar tarafından hazırlanan ve üç bölümden oluşan anket kullanılmıştır. Birinci bölümde sosyo-demografik sorular yer almakta, ikinci bölümde dumansız hava sahası ile ilgili görüşler sorgulanmakta ve üçüncü bölümde ise bağımlılık düzeyini belirlemek amacıyla Fagerström Nikotin Bağımlılık Testi (FBNT) uygulanmıştır. Demografik değişkenlere dair bilgiler için betimsel analizler ve gruplanmış verilerin karşılaştırılmasında Ki-kare Testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda hastane personellerinde sigara kullanım oranının %33,3 olduğu, sigara kullanımı ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki olduğu ve evli bireylerde yüksek olduğu tespit edilmiştir. FBNT sonuçlarına göre sigara kullanıcılarının bağımlılık düzeyleri incelendiğinde %42,7’sinin ‘çok az bağımlılık’ düzeyinde kullanıcı olduğu görülmektedir. Sigara kullanımı ile dumansız hava sahasına yönelik düşünceler arasında anlamlı bir ilişki olduğu ve sigara kullananların çoğunlukla (%53,5) ‘sadece kapalı alanlarda’ uygulanması gerektiğini ve sigara kullanmayanların (%75,9) ‘hem kapalı hem açık alanlarda’ uygulanması gerektiğini düşündükleri görülmektedir.

 

To cite this article: Kantaş-Yılmaz, F., & Bilici, R. (2019). Bir ruh sağlığı hastanesi çalışanlarının tütün kullanım düzeylerinin belirlenmesi ve dumansız hastane uygulaması hakkındaki görüşleri: Kesitsel çalışma. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 6(4), 194-206.

Files
ISSN 2148-7286 EISSN 2149-1305